پیتزا

خوشمزه و دلچسب

پیتزا گوشت و قارچ
پیتزا گوشت و قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

مواد تشکیل دهنده:

گوشت چرخ کرده

فلفل دلمه

زیتون

قارچ

پنیر پیتزا

 

پیتزا مخصوص صوفی
پیتزا مخصوص صوفی
پیتزا مخصوص صوفی

مواد تشکیل دهنده:

گوشت چرخ کرده

ژامبون گوشت 

ژامبون مرغ

گوجه فرنگی

فلفل دلمه

زیتون و قارچ

پنیر پیتزا

 

پیتزا دریایی
پیتزا دریایی
پیتزا دریایی

مواد تشکیل دهنده:

ماهی شیر

گوجه فرنگی

زیتون

قارچ

پنیر پیتزا

 

پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی

مواد تشکیل دهنده:

کالباس پپرونی

گوجه فرنگی

فلفل دلمه

قارچ

پنیر پیتزا

سس مخصوص

پیتزا سبزیجات
پیتزا سبزیجات
پیتزا سبزیجات

مواد تشکیل دهنده:

ذرت

هویج

گوجه فرنگی

فلفل دلمه

قارچ

پنیر پیتزا

سس مخصوص

پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا مرغ و قارچ

مواد تشکیل دهنده:

فیله مرغ گریل شده

گوجه فرنگی

ٰزیتون

قارچ

پنیر پیتزا

 

پیتزا استیک تند
پیتزا استیک تند
پیتزا استیک تند

مواد تشکیل دهنده:

فیله گوساله گریل شده

قارج

گوجه فرنگی

زیتون

پنیر پیتزا

 

پیتزا قارچ و پنیر
پیتزا قارچ و پنیر
پیتزا قارچ و پنیر

مواد تشکیل دهنده:

قارچ

پنیر پیتزا

 

پیتزا پنیر
پیتزا پنیر
پیتزا پنیر

مواد تشکیل دهنده:

پنیر پیتزا

 

پیتزا رست بیف
پیتزا رست بیف
پیتزا رست بیف

مواد تشکیل دهنده:

مغز راسته گوساله (ریش ریش شده)

قارچ

فلفل دلمه

زیتون

پنیر پیتزا